Roszczenie regresowe z ubezpieczenia OC oznacza, że Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo zażądać od sprawcy szkody (kierującego pojazdem)  zwrotu poniesionych kosztów w wyniku wypłaconego przez firmę odszkodowania wobec osób poszkodowanych w zdarzeniu.

Regres przysługuje firmie ubezpieczeniowej tylko w określonych przez Ustawę sytuacjach:

  • kiedy kierujący pojazdem wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • kiedy kierujący pojazdem wszedł w jego posiadanie wskutek popełnienia przestępstwa;
  • kiedy kierujący pojazdem nie posiadał wymaganych uprawnień do jego prowadzenia z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia lub prowadziło się pościg za osobą która popełniła przestępstwo (pościg musi być podjęty bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa)
  • kiedy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia